فلاشینگ

فلاشینگ ها اعضایی نازک و غیر قابل نفوذ هستند که برای جلوگیر از نفوذ و نشت آب به داخل ساختمان و هدایت آب در محل اتصالات و تقاطع دیوار با سقف استفاده می شود. فلاشینگ ها اعضای نسبتا مهمی در محل اتصالات هستند،آنها به عنوان اعضای طولی در محل اتصال مصالح سقف و اعضایی غیر از سقف استفاده می شوند،در محل های اسکای لایت و دودکش دریچه های تاسیسات و دریچه های هوا بیشترین مصرف فلاشینگ وجود دارد.