سیستم نماهای فلزی

سیستم نما های فلزی

شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا(دالفا) در زمینه نما نیز آزدای عمل بسیاری برای طراحان ایجاد کرده است. شرکت ما با آگاهی به اینکه هر پروژه یک چالش منحصر به فرد است ، توانایی ایجاد نما در کنج ها و گوشه های خاص و همچنین ایجاد قوس های سفارشی در سازه های مختلف را دارا می باشد. شرکت ما می تواند نماهای پانلی را به صورت یکنواخت ،برجسته و فرو رفته، با فاصله ی سایه انداز و همچنین به صورت اتصال مخفی در هر زاویه ای طراحی و اجرا کند.البته لازم به ذکر است که سیستم های نمای دالفا دوست دار طبیعت هستند و به خاطر جذب انرژی و بازیافت پذیر بودن مواد اولیه امکان صرفه جویی انرژی بسیار زیاد را در سازه ایجاد می کند که این امر موجب اقتصادی شدن پروژه در نگاه کلان و در نهایت موجب افزایش سطح عملکردی ساختمان می شود.در کنار استفاده بهینه از منابع، سیستم های نمای دالفا می تواند جلوه های بصری خیره کننده ای مانند تقابل نور و تاریکی را در طول ،عرض و ارتفاع ساختمان ایجاد کند. تیم طراحی و مهندسی حرفه ای شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا (دالفا) در زمینه طراحی، تامین و نظارت بر نما در کنار طراحان ، معماران و مهندسین محترم از ایده تا اجرای طرح می باشد.