بیانیه ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت و چشم انداز

 

بیانیه ماموریت

ما متعهد می شویم از طریق آموزش های فراگیر و طراحی خلاقانه در توسعه سیستم های سقف و نما، بهره وری در ساختمان را با استفاده بهینه از منابع افزایش دهیم.

 

 

چشم انداز

گذر از تمام موانع در جهت تبدیل شدن به سازمان پیشرو و جهانی در طراحی و توسعه سیستم‌هایی که عملکرد ساختمان را بهینه نموده و سبک زندگی سبز را القاء می‌نماید.