بازار بزرگ مگامال تهران

بازار بزرگ مگامال تهران

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز دالفا

سطح پوشش: 4200 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم


محل پروژه: تهران

توضیحات: