ساختمان مرکزی بانک گردشگری تهران

ساختمان مرکزی بانک گردشگری تهران

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز دالفا

سطح پوشش: 1000 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم


محل پروژه: تهران

توضیحات: