ساختمان اداری و استخر شرکت نوسا

ساختمان اداری و استخر شرکت نوسا

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز دالفا

سطح پوشش: 1600 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم و کونیک


محل پروژه: تهران - پارک فناوری پردیس

توضیحات: