این ساختمان دارای شرایط ترکیبی به نحوی می باشد که دیوار، در امتداد سقف بوده و زیبایی خاصی به ساختمان می دهد.