پروژه های آموزشی

ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه نازلو

این ساختمان دارای شرایط ترکیبی به نحوی می باشد که دیوار، در امتداد سقف بوده و زیبایی خاصی به ساختمان می دهد.

اطلاعات پروژه

نوع محصول:

سطح پوشش:

نوع پروفیل:

محل پروژه: :

پوشش سقف ایستادرز دالفا

3500 مترمربع

مستقیم

ارومیه

گالری تصاویر