این ساختمان بصورت دو قسمت پشت به هم می باشد که در یک طرف بصورت نیم عرقچین با قطر حدود پنجاه متر و در طرف دیگر بصورت خربزه ای و چند قوسی با شعاع متغیر بین 3 الی 9 متر است.