SERVICES

نظارت بر اجرای سقف و نما

شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا با ارائه طراحی و مهندسی سیستم های پیشرفته فلزی و تجربه بیش از یک دهه خود، یک نیاز اساسی طراحان و معماران برای سقف های امن و ایمن را برآورده کرده و پوشش پروژه هایی که در نگاه اول غیر ممکن می باشند را اجرا و ماندگار کرده است و این یک دگرگونی در طراحی بام برای معماری آزاد می باشد.