SERVICES

طراحی ، تأمین و نظارت بر سقف های فلزی

شـــرکت مبتکرنمای آلومینیومی دنا در ســـالهای اخیر از شرکتهای پیشـــرو صنعت ســـقفهای فلزی در ایران و جهان بوده اســـت. سیستم سقفهای دالفا ، سیستمهایی با کارایی و عملکرد منحصربه فـــرد هســـتند که برای انـــواع ســـقفها در ابعاد و اشـــکال گوناگون مورد اســـتفاده قرار میگیرند.تمامی سیســـتمهای ســـقف دالفا در دسته سیستمهای دو پوسته(double skin facade) قـــرار میگیرنـــد.در ایـــن سیســـتمها، فضای خالی مابین دو پوسته، برقراری جریان هوا در درون سیستم را ممکن میســـازد. این دو پوسته توسط یک سیســـتم فاصلهانداز(spacer) از یکدیگـــر جـــدا شـــده و ما بیـــن آنهـــا لایه پشـــم ســـنگ به منظورعایق بندی حرارتی و آکوســـتیکی قـــرار میگیرد.سه تیـــپ سیســـتم ســـقف دالفـــا شـــامل ســـقف ایســـتادرز دالفـــا،ســـقف ذوزنق های دالفا و ســـقف سینوسی دالفا اســـت. تمامی این سیستم­ها بر اساس اصول اولیه شرکت مبتکرنمای آلومینیومی دنا یعنی کارایی بالا، انعطاف­پذیری منحصر به­فرد، ایمنی بالا و همگامی با محیط زیســـت طراحی و ســـاخته شـــده اند.